[bogo]

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทโนะริทซ์ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") มีนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นสำคัญ (โดยต่อไปจะเรียกว่า"นโยบายหลัก") โดยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลของลูกค้าและมีความระมัดระวังอย่างมากที่สุดในการรักษาข้องมูล

การปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและที่เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆในข้อมูลส่วนบุคคล

การได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

การรับสมัครพนักงาน การรับรองเพื่อการสมัครงาน การตัดสินใจจ้างงาน รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  • บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาในขอบเขตที่เป็นวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และจะไม่ใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจะใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เป็นหลัก
  • เพื่อตอบคำถามลูกค้าเพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด
  • เพื่อดำเนินการในการสั่งซื้อในการค้าขายกับลูกค้า
  • เพื่อการแนะนำกิจกรรมต่างๆหรือส่งวารสาร จดหมาย เป็นต้น
  • เพื่อการวิเคราะห์พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิเคราะห์ความต้องการของตลาดต่อไป

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม

  • บริษัทจะไม่ทำการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่กรณีต่อไปนี้
  • กรณีที่ได้รับอนุญาตจากทางลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • กรณีมีการเรียกร้องให้เปิดเผยหรือส่งมอบตามกฎหมาย
  • กรณีที่อยู่ในสภาวะการณ์ที่ไม่สามารถขอรับความยินยอมจากทางลูกค้าได้ แต่มีการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อรักษาชีวิตหรือร่างกายเพื่อนมนุษย์และทรัพย์สิน

การมอบหมายหน้าที่

ในบางกรณีบริษัทอาจมีการมอบหมายงานบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับหน่วยงานภายนอก แต่ในการนี้จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะส่วนที่จำเป็นกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

เกี่ยวกับการปรับปรุง

บริษัทจะปรับปรุงนโยบายหลักอย่างเต็มที่เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลักโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

คำถาม

กรณีที่ได้รับคำร้องขอจากทางลูกค้าในการ สอบถาม แก้ไข หรือลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของตน บริษัทจะรีบดำเนินการผ่านช่องทางดังต่อไปนี้โดยเร็วที่สุด

กรณีที่ได้รับคำร้องขอจากทางลูกค้าในการ สอบถาม แก้ไข หรือลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของตน บริษัทจะรีบดำเนินการผ่านช่องทางดังต่อไปนี้โดยเร็วที่สุด

บริษัทโนริทซ์(NORIZ) จำกัด
7-2 ชั้น1 อาคารโมะริโมะโตะ แขวงนิฮงบะชิโตะมิซะวะ,เขตจูโอ โตเกียว 103-0006
TEL:+81-3-3527-3902

PAGETOP