[bogo]

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์สารสกัดรกเด็กLAENNEC

$180

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมที่สกัดจากรกของทารกเป็นส่วนประกอบที่ทรงประสิทธิภาพ รกที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบนั้นได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบโรคติดต่อต่างๆ โดยกระบวนการผลิตจะดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆเช่น การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงเป็นต้น อันเป็นมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เนื่องด้วยไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคติดต่อจากการนำรกเด็กมาใช้เป็นวัตถุดิบได้หมด จึงต้องพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้เพื่อรักษาโรคโดยรอบคอบเพื่อจำกัดการใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น
(หมายเหตุ “ข้อควรระวังในการใช้งาน” )

ข้อห้าม(ห้ามใช่ในผู้ป่วยต่อไปนี้)

ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์นี้

สารประกอบและลักษณะเฉพาะ

ส่วนประกอบหลัก(1หลอด2มล. )
อนุภาคสารละลายในน้ำของสารสกัดเอนไซม์ในรก 112มก.
ส่วนประกอบรกมนุษย์
สารผสมเพิ่ม(1หลอด2มล.)
สารปรับสภาพpH ปริมาณพอเหมาะ
ลักษณะเฉพาะ
ของเหลวใสสีเหลืองอ่อนๆถึงออกน้ำตาล มีกลิ่นเฉพาะตัว
pH
5.5~6.5
เทียบแรงดันออสโมซิส(กับน้ำเกลือบริสุทธิ์)
ประมาณ 1

ประสิทธิภาพ

ผู้ป่วยที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตับเนื่องจากอาการตับอักเสบเรื้อรัง

วิธีใช้และปริมาณการใช้

ผู้ใหญ่ทั่วไป วันละ 1 ครั้ง2 มล. โดยการฉีดใต้ชั้นผิวหรือเข้ากล้ามเนื้อ
สามารถฉีดได้วันละ 2-3 ครั้งตามแต่อาการ

ข้อควรระวังในการใช้

การควบคุมใกล้ชิด(การใช้ในผู้ป่วยต่อไปนี้ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด)

ผู้ป่วยที่มีอาการแพ้

ข้อควรระวังสำคัญ

[คำอธิบายต่อผู้ป่วย]
ต้องอธิบายเพื่อให้ผู้ป่วยทำความเข้าใจว่า ในการใช้สารนี้นอกจากความจำเป็นเพื่อใช้ในการรักษาโรคแล้ว ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อต่างๆในการผลิตสารชนิดนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการนำรกมนุษมาใช้เป็นวัตถุดิบในสำคัญเราไม่สามารถขจัดความเสี่ยงในการแพร่ของโรคติดต่อได้อย่างสมบูรณ์


(1) สารนี้ทำการผลิตขึ้นโดยอาศัยรกมนุษย์ภายในญี่ปุ่นที่ได้รับรับความยินยอมแล้วมาเป็นวัตถุดิบ โดยได้ทำการตรวจสอบประวัติผู้มอบวัตถุดิบทุกคนจากประวัติทางการแพทย์ ประวัติการเดินทาง การตรวจวิทยาเซรุ่มเป็นต้น เพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย ฯลฯ และยังทำการทดสอบการขยายตัวของกรดนิวคลีอิก (NAT) grnjv9i;0skg=nhv HBV-DNA, HCV-RNA และ HIV-1RNA
และยังได้รับการยืนยันว่าในกระบวนการผลิตของสารนี้ได้ทำการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูงที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที โดยกระบวนการนี้มีผลยับยั้งเชื้อไวรัสชนิดต่างๆได้
นอกจากนี้ ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ยังมีการใช้กระบวนการทดสอบกรดนิวคลีอิก (NAT) สำหรับการตรวจหาเชื้อ HBV-DNA, HCV-RNA, HIV-1-RNA, HTLV-I-DNA และ พาร์โวไวรัส B19-DNA แม้จะเป็นการตรวจสอบที่ตรงตามมาตรฐานทุกประการ กระนั้นก็ยังคงมีโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนของไวรัสที่กระบวนการตรวจสอบ NAT ไม่อาจตรวจพบได้ เนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อหลังจากได้รับสารชนิดนี้ ดังนั้นจึงควรเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดภายหลังการได้รับตัวยา

(2) ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการการติดเชื้อโรคครอยตส์เฟลดต์-จาค็อบ (vCJD) ที่เกิดการกลายพันธุ์จากการได้รับตัวยานี้ทั้งในและต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม โดยทางทฤษฎีแล้วไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โรค vCJD ได้อย่างสมบูรณ์ ในการรับยาความอธิบายให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลอย่างถี่ถ้วน และการรับยาควรได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดถึงความจำเป็นในการรักษา


(3) โปรดเข้าใจว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสารนี้คือ "การเสริมสร้างการทำงานของตับเนื่องจากโรคตับเรื้อรัง" และควรใช้ตามความเหมาะสม

การให้ยาในผู้สูงอายุ

โดยทั่วไปแล้วผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายต่ำ จึงต้องระมัดระวังในการให้ยา

การใช้ในเด็กอ่อน

ไม่มีข้อมูลความปลอดภัยที่ชัดเจนในทารกน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ทารกแรกเกิด ทารก เด็กอ่อนและเด็กเล็ก(เนื่องจากไม่เคยมีประวัติการใช้)

การให้เกินขนาด

ยังมิได้มีการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย ประโยชน์ และ โทษของการรับยาเกินขนาดในสารนี้ (เนื่องจากยังมีประวัติการใช้น้อย)

ข้อควรระวังเมื่อนำมาใช้

ตำแหน่งในการให้ยา:
ในการฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือผิวหนังนั้น เพื่อหลีกเลี้ยงผลต่อระบบประสาท ให้ระวังดังต่อไปนี้

ก.บริเวณที่ฉีด หลีกเลี่ยงการฉีดในตำแหน่งของเส้นประสาท ให้ยาด้วยความระมัดระวัง
ข.สำหรับในกรณีฉีดซ้ำ ให้เปลี่ยนบริเวณที่ฉีด เช่น ฉีดสลับซ้าย-ขวา เป็นต้น
ค.หากเกิดอาการปวดอย่างรุนแรงหรือเลือดวิ่งย้อนขึ้นมาขณะฉีดยา ให้ดึงเข็มออกทันทีแล้วเปลี่ยนตำแหน่งที่ฉีดใหม่

การเปิดหลอดยา:
การเปิดหลอดยา ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณบิดตัดก่อนทำการเปิด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียง

จากการทดสอบในสถานพยาบาลที่จัดขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของตัวยา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 273 รายที่ได้เข้ารับการประเมินด้านความปลอดภัยนั้นพบว่าที่จำยวน 10 ราย (3.7%)ที่ต้องสงสัยว่าเกิดผลข้างเคียงหรือเกิดผลข้างเคียง
ในกลุ่มดังกล่าว พบว่าอาการที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือผู้ป่วยที่มีอาการปวดบริเวณที่ฉีด 7 ราย (2.6%) รองลงมาเป็นกลุ่มอาการแพ้ (เช่น มีไข้ ผื่น คัน เป็นต้น) กลุ่อาการรู้สึกแข็งที่บริเวณที่ฉีด เต้านมผิดรูปคล้ายเต้านมสตรี กลุ่มอาการละ 1 ราย (0.4%)
แต่กลุ่มอาการเต้านมผิดรูปคล้ายเต้านมสตรียังไม่ทราบชัดเจนว่ามีสาเหตุจากตัวยานี้ ยังไม่มีรายงานอาการผิดปกติจากการตรวจสอบในสถานพยาบาลที่นอกเหนือจากนี้ 1)。

ผลข้างเคียงสำคัญ

อาการช็อค(ความถี่ไม่ชัดเจน):
เนื่องจากยาเป็นสูตรต้นตำรับที่มีส่วนผสมของโปรตีนและกรดอะมิโนที่สกัดจากรกมนุษย์ อาจเกิดอาการช็อคเกิดขึ้นได้ ควรติดตามอาการอย่างใกล้ชิด หากเกิดอาการผิดปกติเกิดขึ้นให้หยุดให้ยาทันที และดำเนินการรักษาตามความเหมาะสม

ดูตารางผลิตภัณฑ์

PAGETOP